BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi. Düzenlemeler şu şekildedir;

Matrah Artırımı

Gelir ve kurumlar vergisi ve katma değer vergisi için Kanun’daki şartların sağlanması halinde matrah artırımında bulunulması durumunda, hesaplanan tutarların süresi içerisinde ödenmesi şartıyla, matrah artırımında bulunulan mükellefler nezdinde vergi incelemesi ve bu vergi türleri için tarhiyat yapılamaz.

Kesinleşmiş Alacaklarda Yapılandırma

30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizi ve zamlarının yeniden yapılandırılmasına olanak tanınır.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklarda Yapılandırma

09.06.2021 tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklara yapılandırma olanağı getirilir.

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki İşlemler

Vergi incelemelerine, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, tarh edilen vergiler için yapılandırmaya gidilebilecektir.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi imkânı getirilmiştir.

Taşınmazlar ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme imkânı tanınır.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/7326-sayili-bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-kanun-yururluge-girdi/

 

18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlandı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3 konu üzerinde düzenlemeye gidilmiştir.

1)Finansman Gider Kısıtlaması:

Tebliğ’de dikkat çeken en önemli konular özellikli olarak (i) Bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilebilmesi için bunların yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olması gerektiği, (ii) Kredi aktarımında ise (işletmelerde temin edilen kredinin grup şirketlerine aktarılmasında), bu kredilere ilişkin finansman giderleri, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulacağı, (iii) kur farkı giderleri gider kısıtlaması kapsamında olduğu yönündeki düzenlemelerdir.

2)Kendi Payını İktisap ve Stopaj Uygulaması

Bilindiği üzere, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını; sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri, iktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları veya iktisap ettikleri tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, belirtilen şartların sağlanması halinde belirtilen bedeller üzerinden %15 oranında tevkifat yapılması düzenleme altına alınmıştı.

Tebliğ ile anılan stopaj uygulamasına ilişkin örneklere yer verilmiştir. Halihazırda, halka açık şirketler için bir istisna bulunmamaktadır.

3)Halka Arz ve Kurumlar Vergisi İndirimi

Kanuni düzenleme uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere ve sermayesinin en az %20’sini temsil eden payları halka arz edilen kurumların kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı, payların ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca iki puan indirimli olarak uygulanır.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/18-seri-nolu-kurumlar-vergisi-tebligi-yayimlandi/

Share:

Leave a reply