Makale

Ailem A.Ş. Olarak Biliyor musunuz?

Medeni Kanun Açısından

Aile ilişkilerinde, aile servetinin yönetiminde medeni kanunda Madde 218’de düzenlenen edinilmiş mallar ve Madde 220’de ele alınan kişisel mallar tanımlamaları önem arz etmektedir.

Bu maddeler ne demektedir;
Medeni kanunun 218. Maddesi uyarınca; edinilmiş mallar (her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.) aşağıdaki gibidir;

  1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  4. Kişisel mallarının gelirleri,
  5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Medeni kanunun 220. Maddesi uyarınca; kişisel mallar şu şekildedir;

  1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  3. Manevî tazminat alacakları,
  4. Kişisel mallar yerine geçen değerler,
  5. Sözleşmeye göre.

Bu durumda, şirket hissesi ve miras yolu ile geçen mallar kişisel mal, temettü gelirleri ise edinilmiş mal olduğu için boşanma halinde eşlerin şirket hissesinin yalnızca gelirini talep etme hakkı doğmuş bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu Açısından

Esas Sözleşmede Devrin Sınırlandırılması veya Red Edilmesi

MADDE 492 (1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir.

Hüküm, borsaya kote edilmiş olsun olmasın, tüm nama yazılı payların devrinde esas sözleşme ile getirilebilecek sınırlamalara ilişkin ilkeleri göstermektedir.
Bu genel ilkeler yanında kanun, hisse senetleri borsaya kote edilmemiş anonim şirketlerde devralana karşı ileri sürülebilecek red sebeplerini ve pay senetleri borsaya kote anonim şirketlerde, esas sözleşmede öngörülebilecek özel bir sınırlama hükmü ile getirilebilecek red sebeplerini de izleyen maddelerde düzenlenmiştir.

MADDE 493 (1) Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

 

(4) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını  gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

 

Not edelim; Önemlidir,

Ödeyeceğimiz Parayı Önceden Ayırmamız Gerekebilir

MADDE 520 (1) Şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler.

(2) Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar, sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler.

 

 

Share:

Leave a reply