Makale

Türkiyede İnovasyon

Son yıllarda ulusal ve uluslararası piyasalarda artan rekabet ortamı, şirketlerin ve ülkelerin bu ortama ayak uydurabilmek ve rekabet güçlerini artırmak adına ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmelerini ve geliştirmelerini gerektirmektedir. Şirketlerin ve ülkelerin uyguladıkları bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılmaktadır.

Yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün, hizmetin ve üretim yönteminin geliştirilmesi ve bunun sonucunda ticarî bir gelir elde edilmesi sürecinin tümü inovasyonu oluşturmaktadır. İnovasyon, yenilik ve/veya kolaylık getirecek ve süreklilik arz edecek bir düşünceden doğar. Geliştirilen ve pratiğe dökülen bu düşüncenin firmanın rekabet gücünü artıracak şekilde pazarlanması ve sürekliliğinin sağlanması için sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğan sonuçlar, inovasyonun devamlılığının sağlanması ve yeni getiriler oluşturulması amacıyla tekrar tekrar incelenerek doğacak yeni düşünceler yeni bir inovasyon sürecini aktive etmektedir.

Türkiye; modern sanayi, ticaret ve geleneksel tarım sektörlerinin karışımından oluşan dinamik bir ekonomiye sahiptir. En büyük endüstriyel sektör tekstil ve giyimdir. Bu sektörler endüstriyel istihdamın üçte birini kapsamaktadır. Son yıllarda otomotiv ve elektronik sanayisi önemli bir gelişme göstermiş ve Türkiye’nin ihracatında tekstili geçmiştir. Buna bağlı olarak Türkiye’nin bilim ve inovasyon değerleri diğer OECD ülkelerininkine göre geride kalsa da son yıllarda güçlü bir gelişme görülmektedir.

Ülke ekonomilerinde yapısal değişiklikler üretimin ve bilgi kullanımının her geçen gün daha da artan önemini ön plana çıkarmaktadır.

Ülkeler de bilgi üretmek, diğer ülkelerden üretilen bilgileri nakletmek için artan bir ivmeyle daha fazla kaynak kullanmışlar ve kullanmaktadırlar. Hükümetleri gayri safi millî harcamalarından en büyük payı Ar-Ge ve inovasyona ayıran ülkeler günümüzde bilim ve teknolojide büyük fark yaratan ve rekabette önde olan  ülkelerdir. Türkiye gibi teknoloji takipçisi olan ülkelerin, ABD ve Avrupa’daki inovatif ve inovasyon yoğunluklu endüstrilerde belirlenen öncelikleri gözlemleyerek kendine empoze etmesi gerekmektedir. İnovatif endüstrilerin ihracat hacmi ve gelişme hızları yüksektir. Teknolojik inovasyon alanında özel girişimin yetkinlik ve yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir. İnovasyonu geliştirirken Ar-Ge’yi soyutlamamız doğru olmaz.

Fakat şu ayrımı da iyi bilmeliyiz ki Ar-Ge parayı bilgiye dönüştüren, inovasyon ise bilgiyi paraya dönüştüren süreçtir.

Ar-Ge ve inovasyon alanında başarılı olan ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Kore vb. ülkeler küresel piyasada fark yaratabilmiş ve rekabette öne çıkmış ülkeler olmuşlardır. Türkiye bu yarışta geride kalan ülkeler arasında yer almakta, yapılan yatırımlar ve teşvikler yetersiz kalmaktadır. Üniversite ve sanayiyi bir araya getiren platformların etkin hale getirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir.

Bilgi ve bilimin büyüyen rolü network ve işbirliğinin gelişmesini sağlamıştır. Kurumlar arası, ülkeler arası işbirlikleri ve networkler bilginin üretilmesi, paylaşılması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber yabancı ortaklıklar, yabancı yatırımlar ile birlikte üniversite-sanayi işbirlikleri ülkelerin bilim teknoloji alanında gelişmesini sağlamıştır.

Özel teşebbüslerde Ar-Ge ve inovasyon hakkında farkındalık yaratılması özellikle Kobiler arasında bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kobiler inovasyon ihtiyaçlarının farkında değiller. Her ilde inovasyon ihtiyaç analizi yapacak küçük yapılar kurulmalı, bu bağlamda, kobilerin ve girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik mentorluk ve koçluk hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Ülkedeki Ar-Ge ve inovasyonun ivme kazanması isteniyorsa öncelikle gençlerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu gençlerin uygulama yapabilecekleri alanların yaratılması gelmektedir.

Kaynaklar
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18662
http://geka.org.tr/yukleme/dosya/16f80581dc639ad5f68c7f3b891eccd0.pdf

Share:

Leave a reply