Makale

Şirketlerde Nakit Sermaye Artırımına Getirilen Teşvik

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi  İndirimler bölümüne 07/04/2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile eklenen ”ı” bendi , Sermaye şirketlerinin öz kaynak kullanımını teşvik etmek ve şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmek amacıyla  Nakit Sermaye Artışlarına İlişkin Vergi Teşviki  getirilmiştir.

Bu uygulamadan Finans, Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri  (KİT) hariç olmak üzere TTK. hükümlerine göre kurulmuş bulunan veya yeni kurulacak olan anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit  şirketler faydalanacaklardır.

Sermaye şirketlerinin ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurum kazancının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

İndirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılabilecektir.

 İndirim Tutarı = Nakit Artırılan Sermaye × TCMB Faiz Oranı × % 50 x Yararlanılan süre

01/07/2015 tarihinde kurulan ve bu tarihten sonra sermaye artırımına  giden yukarıda sayılan şirketler  uygulamadan isterlerse faydalanacaklardır.

İndirimden faydalanan şirketler dönem sonunda kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirim yapacaklardır. Nazım hesaplarda takip edilecektir. Faiz gider kaydı muhasebesi  defterde gösterilmeyecektir.

 

Bakanlar Kurulu, kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmış, 30.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26.06.2015 tarih ve 2015/7910 sayılı Kararnamenin Eki Kararla, indirim oranı farklılaştırılmıştır. Kararla yapılan düzenlemeler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

   TEŞVİKTEN FAYDALANANMA ORANLARII İndirim oranı (%)
Genel olarak 50
Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle, halka açıklık oranı   % 50’den az olanlar 75
Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle, halka açıklık oranı   % 50’nin üzerinde olanlar 100
Nakit artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda (Teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı sınırlı olmak üzere) 75
Gelirlerinin % 25 veya fazlası, faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri 0
Aktif toplamının % 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri 0
Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmı 0
Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden kısım 0
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri 0
Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinden kaynaklanan sermaye artışları 0
Ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları 0
09.03.2015 tarihinden 01.07.2015 tarihine kadar olan dönemde sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, artırılan sermaye tutarının azaltılan sermaye tutarına tekabül eden kısmı. 0
Share:

Leave a reply