BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Vergi İndirimi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun  “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesine göre ticari faaliyet nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefleri ilgili maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları halinde gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerindeki verginin %5’i, ödenecek olan vergiden indirilmektedir. Ancak, indirim tutarı hiçbir şekilde 1 milyon TL’den fazla olamaz. Fazla olursa, kalan tutar, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken bir yıl içinde tahakkuk eden diğer vergilerden mahsup edilir.

  • İndirimin yapılacağı yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl içerisinde yüm beyannamelerin kanuni sürelerinde verilmiş olması
  • Bu beyannamelerin kanuni süreleri içinde ödenmiş olması
  • Bu süre zarfı içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat bulunmaması

Vergi indiriminden yararlanarak, bu şartları taşımadığı sonradan tespit edilen mükellefler ise, vergilendirme döneminde ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın vergilendirilir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, 04 Nisan 2019 tarihinde 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Bu beyannameyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemer kapsamında ücretlendirme uygulaması kapsamına dahil olanlar verecektir. Faaliyetleri sırasında ise plastik poşet kullanmayan ya da akağıt, karton gibi farklı malzemelerden üretilmiş poşet kullananlar ise Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir. Beyanname üçer aylık periyodlar halinde verilecektir. Buna göre;

  • I. Dönem: Ocak, Şubat ve Mart
  • II. Dönem: Nisan, Mayıs ve Haziran
  • III.Dönem: Temmuz, Ağustos ve Eylül
  • IV. Dönem: Ekim, Kasım ve Aralık’dır.

COSME Programı

Avrupa Birliği tarafından yürütülen COSME projesi, Türkiye’de KGF ile KOBİ’leri finanse edecektir. Proje ile, Avrupa Yatırım fonu hibe sağlayacak olup, kefalet işlemleri KGF’nin kaynaklarından yapılacaktır. İlgili kredilerin yüzde 80’ine KGF tarafından kefalet verilecektir. 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredilerin azami tutarı ise 1 milyon TL’dir.

Share:

Leave a reply