BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişilere Getirilen “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi” Bildirme Zorunluluğu

529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı kişilere, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirildi. Düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilenler

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1/8/2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) ve aşağıda belirtilen mükellefler vermek zorundadır:

  • Kurumlar vergisi mükellefleri,
  • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri.

Ayrıca, merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri.

Bildirimin Şekli

Kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler ise İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurarak bildirim yapar.

İlk Bildirimin Süresi ve Şekli

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini Tebliğ m.6/2’de belirtilen form ile elektronik ortamda GİB’e bildirmeleri gerekmektedir.

 

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/kurumlar-vergisi-mukellefleri-ile-bazi-kisilere-getirilen-gercek-faydalanici-bilgisi-bildirme-zorunlulugu/

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 08.07.2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelik ile bazı fıkralar ve yeni terimler eklendi. Yapılan değişikliklere ilişkin önemli başlıca noktalar aşağıdadır:

Yönetmelik ile ‘sorunlu alacak kavramı’ yaratıldı ve ‘yeniden yapılandırılmış alacak’ ve ‘donuk kredi’ olarak tanımlandı.

Sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin olarak ‘çözümleme birimleri’ ve ‘sorunlu alacak stratejisi’ oluşturulmasına karar verildi.

Sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve gerekli tüm tedbirleri almak bankanın yönetim kurulunun sorumlulukları arasında sayıldı.

Bu stratejinin oluşturulup BDDK’ya gönderilmesi ve ilgili birimlerin kurulması için bankalara 31.12.2021’e kadar süre tanındı.

Ayrıca BDDK bu süreyi 6 aya kadar uzatmak için yetkilendirildi.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/bankalarin-krediislemlerine-iliskin-yonetmelikte-degisiklik

Share:

Leave a reply