BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Çok uluslu işletme grupları için ülke bazlı raporlamaya ilişkin gönderim süresi bir kez daha uzatıldı.

1. Ülke Bazlı Raporların Verilme Süresinin Uzatılması

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2. 2019 Hesap Dönemi ve 1/1/2019’dan Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemi İçin İdareye Verilen “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” Hakkında Açıklamalar

2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, açıklamalara ve koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler nedeniyle bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Duyurulur.

Kaynak : http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/ulke-bazli-raporun-gonderim-suresi-uzatildi/

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi

21 Mayıs 2021 de TBMM’ye sunulan bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde, Alacakların Yapılandırılması kapsamına; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) kapsamındaki vergiler, gümrük vergileri, SGK prim, ceza ve zamları, il özel idarelerinin alacakları, belediyelerin vergi ve diğer kamu alacakları, idari para cezaları ile bunların gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakları ile cezalar girer.

Bu kanuna göre, mükelleflerin yapılandırmadan yararlanması halinde vergi, sigorta ve diğer borç asıllarının tamamının veya belirli bir yüzdesinin kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla asıllarına bağlı ceza, faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Vazgeçilen bu tutarların yerine kanunun yayım tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekir. Bu tutarın ödenmesi şartıyla faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinir. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise belli bir oranı silinir.

Matrah ve Vergi Artırımı

Matrah ve vergi artırımı, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilir. Matrah artırımı yapılan yıllar için inceleme ve tarhiyat yapılmaması, bu artırım dolayısıyla hesaplanan vergilerin Kanun Teklifi’nde belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartına bağlanır. Anılan vergilerin Kanun Teklifi’nde belirtilen şekilde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanun m. 51’e göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunacak, ayrıca matrah artırımı hükümlerinden yararlanılamaz.

Ek olarak, matrah veya vergi artırımında bulunulması, söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

  • İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Düzeltilmesi: Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedelleriyle, bir envanter listesiyle birlikte vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.
  • Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi: Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.

Kaynak : http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-dair-kanun-teklifi/

Share:

Leave a reply