BültenHukuk Köşesi

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Değişti

19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan mevcut Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Eski Yönetmelik”), 6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yeni Yönetmelik”) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni Yönetmelik, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na (“Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır ve bu Kanun uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler1 tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsamaktadır. Elektronik tebligat işlemleri, Kanun uyarınca elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (“UETS”) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Diğer kamu kuruluşlarının ve özel kişilerin2 yanı sıra Yeni Yönetmelik Eski Yönetmelik’te de olduğu gibi anonim ve limited şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasını zorunlu tutmuştur. Bu kapsamda tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerin Yeni Yönetmelik’in yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2019’dan itibaren bir ay içerisinde elektronik tebligat adresi almak için, Yeni Yönetmelik’te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte PTT’ye başvurmaları gerekmektedir. Başvuru kapsamında ayrıca elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere ana işlem yetkilileri belirlenecek ve PTT’ye bildirilecektir. PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini oluşturarak UETS’ye kaydedecektir. Ardından bu adresi sahibine veya ilgilisine teslim ederek tebligat çıkarmaya yetkili makamların kullanımına sunacaktır. Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Kanun’da belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır.

Eski Yönetmelik kapsamında getirilen yükümlülükler doğrultusunda veya ihtiyari olarak hâlihazırda kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi almış olan kişi, kurum ve kuruluşlar için Yeni Yönetmelik’te bir düzenleme getirilmemekle birlikte PTT tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde yapılan duyuru altında UETS’nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden elektronik tebligat hizmeti verilmeyeceği ve UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerektiği belirtilmiştir. Aynı duyuru içerisinde ayrıca UETS üzerinden sadece Kanun kapsamındaki tebligat iletilerinin gönderileceği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18/(3) maddesi kapsamındaki tebligatların, 1525/(1) maddesi uyarınca ticari faaliyetler kapsamındaki yazışmaların, 14 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmaların KEP sistemi üzerinden gönderilmeye devam edeceği belirtilmiştir.

Share:

Leave a reply