Hukuk Köşesi

BültenHukuk KöşesiMakale

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumlu Musunuz?”

Kişisel veri nedir? Kişisel verilerin korunması ile ilgili hayatımıza dahil olmuş birçok kavram bulunuyor, bunlar ...
BültenHukuk KöşesiMakale

Şirket Anayasası’nda İmtiyaz

Mülkiyet, kişilerin sahip olduğu mal varlıklarının belirli bir düzen içerisinde, hukuksal olarak kendi iradesi kapsamında ...
BültenHukuk Köşesi

Aile Şirket Anayasalarının Hukuksal Boyutu

CGS Center BussAc “Aile Şirket Anayasalarının Hukuksal Boyutu” eğitimini sunmaktadır. Avukat Jülide Işıl Bağatur’un vermiş ...
BültenHukuk Köşesi

Milletlerarası Anlaşmalar

Milletlerarası Antlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası ...
BültenHukuk Köşesi

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Değişti

19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan mevcut Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Eski Yönetmelik”), 6 ...
BültenHukuk Köşesi

2018 – 34 – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 ...

Bilindiği üzere, daha önce de ihracat bedellerinin 180 gün içinde ülkeye getirilmesi ve döviz bedelinin %80’inin bozdurulması zorunlu tutulmuştu. Resmî Gazete’de yayımlanan karar aşağıdaki gibidir. “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında (Bakanlıkça belirlenen haller dışında) Menkul ve gayrimenkul alım satım, 2- Taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile 3- İş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. Bu düzenleme Türkiye’de yerleşik olanların kendi aralarında yapacakları işlemi kapsamaktadır. Taraflardan biri yurt dışında yerleşik ise bu düzenleme o işlemler için geçerli olmayacaktır. Yukarıda 3 maddede saydığımız ilk iki madde bakımından konu anlaşılır durumda ama üçüncü madde oldukça kritik. Bu halde sadece menkul ve gayrimenkul alım satımı ve kiralaması değil iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde de döviz cinsinden ve dövize endeksli işlem yapılamayacaktır. Örneğin, iki şirket kendi arasında döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapamayacak, mal ve hizmet ticaretinde bulunamayacaktır.  Hemen vurgulayalım ki, burada sözleşmeye atıfta bulunulmaktadır. Bilindiği gibi sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Yazılı sözleşme yapılmaz ise bu düzenleme kapsamına girmeme gibi bir yorum da yapılamaz. Bu düzenleme sonrası özellikle iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde getirilen yasaklama nedeni ile faturaların döviz cinsinden kesilmesi dahi tartışılabilecektir. Kanaatimce konu Tebliğ düzeyinde acilen açıklığa kavuşturulmalıdır. Hem ihracat ile elde edilen gelirlerin yurt içinde bozdurulması hem de dövizle işlem yapılması yasağına uymayanlara ne gibi yaptırım uygulanacaktır? Yasakların geldiği bilinmekte ama yasağı delenleri ne tür cezaların beklediği bilinmemektedir. 32 sayılıKararın 21’inci maddesinde yaptırıma ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. “Kambiyo denetimine yetkili elemanlar ile kambiyo müdürlükleri (kambiyo murakabe mercileri) tarafından yapılan denetlemelerde bu Kararda öngörülen işlemleri ifa eden kişilerden, işlemlerinde Karara aykırılıklar tespit edilenler hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun zabıt ve aramaya dair hükümleri uygulanır.” Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun zabıt ve aramaya dair hükümleri ise oldukça ağır yaptırımlar içermekte, eşyanın (paranın) zaptına kadar gidebilecek bir süreci düzenlemektedir. Cezai müeyyide ağır olduğu için hem ihracat bedellerinin yurda getirilme ve bozdurulması düzenlemesine hem de bugünkü düzenlemeye azami özen gösterilmesinde fayda bulunmaktadır.
BültenHukuk Köşesi

Türkiye’de Önem Kazanan Yeni Mevzuat: Bilişim Hukuku

Bilişim hukukunun irtibatlı olduğu hukuk dallarının çok olması nedeniyle, bilişim hukukunu düzenleyen tek bir kanun ...
BültenHukuk Köşesi

Kripto Paralar ve Hukuki Durumu

Kripto para, dijital bir para birimi olarak ortaya çıkmıştır. Bu para biriminin değeri üzerinde hiçbir ...
BültenHukuk Köşesi

Limited Şirketlerde Pay Devrinin Noter Pay Devir Sözleşmesinin Tarihi Baz ...

Kamu borçlarında sorumluluk açısından limited şirket ortaklarının sorumluluklarının belirlenmesinde pay devri önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ...
Hukuk Köşesi

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulamalarında Değişiklik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. ...