Makale

Kurumsal A.Ş. Olma Yolunda Nakit Akış Tablosunun Önemi

Nakit akım tablosu, adından da anlaşıldığı üzere işletmenin bir faaliyet dönemi içinde gerçekleşen sadece nakit akışlarını gösteren tablodur. Tablo nakit akımlarını işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları başlıkları altında gösterir; para tahsilatlarının ve harcamalarının, kaynakları ve kullanıldıkları yerleri ile ortaya konmasını sağlar.

Peki, nakit akım tablosu neden önemlidir?

  1. Bir işletme, faaliyet dönemini kar ile kapatsa bile nakit açısından sıkıntıya girebilir. Çünkü gelir tablosunu oluşturan esaslar tahakkuk esasına göre ele alınır. Yani, kredili satışlar, tahsil edilmemiş gelirler, amortisman giderleri gelir tablosunda yer alan unsurlar arasındadır. Hâlbuki bu hesaplar cari dönem için nakdi bir akım oluşturmaz. Sonuç olarak işletmeler nakit konusunda sorun yaşamamak için nakit akım tablolarını hazırlamalıdır.
  2. Nakit akım tablosu gelir tablosunda yer almayan yatırım faaliyetlerine ilişkin bilgiler içerir. Maddi ya da maddi olmayan duran varlıkların satışlarından ya da alışlarından kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları yatırım faaliyetlerinin altında gösterilir. Bu hem o dönem için yatırımın finanse edilmesi konusunda bilgi verirken hem de gelecek yatırım planları hakkında sağlıklı kararlar alınmasını sağlar.
  3. Gelir tablosu kredilerin sadece faiz gelir ve giderlerini içerir. Kredi ödemelerinin faiz giderleri ile birlikte anapara ödemeleri hakkında bilgi ise nakit akım tablosunda yer alır.
  4. İşletmenin likidite durumu ve borç ödeyebilme gücü kredi verenler için en önemli göstergedir. Bu yüzden işletmeler nakit akım tablosu oluşturmalı ve nakdi varlıklarının farkında olmalıdır.

Nakit akım tablolarının hazırlanması kolay gibi gözükse de özellikle ülkemizdeki gibi nakit esasından ziyade tahakkuk esasına dayalı muhasebeyi benimseyen ülkelerde pratikte sorunlar oluşturmaktadır.

Nakit Akım Tablosu Hazırlanırken Dikkat Edilecekler:

Nakit akım tablosu hazırlarken gelir tablosundan ve bilançodan yararlanılır.

Bilanço hesaplarındaki değişimi nakit akım tablosuna yansıtırken; dönen varlıklardaki azalışları nakit girişi, artışları nakit çıkışı olarak girmeliyiz (birikmiş amortismanlar ve verilen çekler ve ödeme emirleri hesapları gibi ters bakiyeli hesaplar hariç). Aşağıdaki Kurumsal A.Ş.’nin bilançosunda yer alan ticari alacaklar ve stoklar hesaplarına bakacak olursak;

Kurumsal A.Ş.

Bilanço TL

31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 Değişim
Dönen Varlıklar
Ticari Alacaklar 110.000 81.000 -29.000
Stoklar 58.000 83.000 +25.000
Kurumsal A.Ş.

Gelir Tablosu TL

  31 Aralık 2013
Net Satışlar 150.000
Satışların Maliyeti 40.000
Brüt Kar 110.000

2012 yılı sonunda 110.000 TL olan ticari alacaklar, 29.000 TL azalarak 2013 yılının sonunda 81.00 TL düşmüştür. Ticari alacaklardaki 29.000 TL azalış 2013 yılı içerisinde 29.000 TL alacağın tahsil edildiğini, diğer bir ifade ile nakit girişi olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde stoklarda ise bir önceki yıla göre 25.000 TL artış olduğu görülmektedir. Stoklardaki artış ise stok alımı için bir nakit çıkışı olduğu anlamına gelmektedir.

Kurumsal A.Ş.

Nakit Akım Tablosu TL

Aralık 2013
1. İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Kaynakları
A. Satışlardan Elde Edilen Nakit
a. Net Satışlar 150.000
b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar 29.000
B. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
a. Satışların Maliyeti (40.000)
b. Stoklardaki Artışlar (25.000)
Share:

Leave a reply