BültenPiyasadan Haberler

2020 yılında tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen covid dalgası sermaye piyasalarında da gelişmelere sebep olmuştur. Bu gelişmelerden bazıları şu şekildedir :

Kısa Çalışma Ödeneği

Herkesin son günler konuştuğu kısa çalışma ödeneği,genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık
çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması olarak tanımlanabilir. Çalışma süresinin azaltılmasının yanı sıra işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması halinde de geçerlidir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir
uygulamadır.

İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için bazı koşulları sağlayabiliyor olması gerekmektedir. Bunlar;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunmasıdır.

COVID – 19

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yeni Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin birtakım zorunluluklar getirmiştir. Buna göre COVID-19 nedeniyle yapması gereken yasal zorunluluklar;

 • COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki risk değerlendirmesinin yapılması  
 • Çalışanların işyerinde nerede ve nasıl COVID-19 virüsüne maruz kalabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması, işyerinde işin özelliği nedeniyle yüksek risk altındaki çalışanların belirlenmesi, iş süreçleri ve çalışma şekillerinin değerlendirmeler sonucu yeniden planlanması,
 • İşyerinde aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, çalışma süresinin organizasyonu gibi planlanmaların yapılması,
 • Maruziyetin azaltılması için, özellikle yemekhane ve dinlenme alanlarında, sosyal mesafenin arttırılmasına ilişkin önlemlerin belirlenmesi,
 • Çalışanların bireysel risk faktörlerinin belirlenmesi
 • Enfeksiyonun önlenmesi için alınması gereken temel önlemlerin belirlenmesi,
 • Hasta kişilerin belirlenmesi ve izolasyonu için politikalar ve prosedürlerin belirlenmesi,
 • İşyerinde çalışanlara verilmek üzere COVID-19 virüsüne karşı koruma sağlamaya uygun ve yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım (KKD) tedariğinin planlaması,
 • Acil Durum Planında salgın hastalıklara karşı alınması gereken Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirlerin devreye alınması; çalışan temsilcileri plan hakkında bilgilendirilmesi
 • İşyerinde COVID-19 enfeksiyonu salgınına karşı alınan tedbirler hakkında önlemlere ilişkin çalışanların görüşleri alınmalıdır.

Kaynak: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/42052/sikcasorulansorular 10042020_co19.pdf

7256 Sayılı Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Kanun ile birlikte, amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılması sözkonusu olmuştur. Böylelikle, kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı tanınmıştır.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/M
vzt/Rhb/2020-362.pdf

İstanbul Finansal Teknoloji
Merkezi Olacak

Finansal teknolojilerin Türkiye’de gelişimini desteklemek amacıyla, Finans
ve Teknoloji Üssü İstanbul’da kurulacaktır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında yer alan hedef ile, finansal sektörün reel
sektörün finansmanındaki etkinliğinin artırılması ve banka haricindeki diğer finansal kuruluşlardan fon teminin özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak, Kamu Özel Sektör İşbirliği projelerinin finansmanında krediye ek olarak sermaye piyasası araçları da kullanılabilecektir. Bankacılık sektörünün ücretlendirme politikalarını belirleyerek bütçe ve performans hedeflerinin konulmasını da sağlaması öngörülüyor. Firmalara fırsat eşitliği sağlayan ve finansal teknolojilerin (fintek) güvenli bir altyapıda oluşumunu destekleyecektir. Böylelikle oluşturacağı ekosistem ile firmaların finansal hizmetlere erişimi kolaylaşacaktır.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanb
ul-finans-ve-teknoloji-ussu-kurulacak-
41648963

Share:

Leave a reply